heroandthedragonorg

Καταστατικό

Η επωνυμία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας είναι: Ο ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ, έτος ίδρυσης 2021 με έδρα το Δήμο Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Ο επιδιωκόμενος σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά κοινωνικός και εκπαιδευτικός και ειδικότερα σκοπός της είναι:

 • Η δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας έως 14 ετών σε νοσοκομεία , ιδρύματα , παιδικούς σταθμούς είτε στους παραπάνω χώρους των νοσοκομείων κ.λ.π. είτε σε δικό μας χώρο.
 • Η συγκέντρωση παιγνιδιών , ρούχων και γενικά ειδών πρώτης ανάγκης με σκοπό τη διανομή τους σε παιδιά που είτε νοσηλεύονται, είτε είναι άστεγα, είτε προέρχονται από άπορες οικογένειες.
 • Η παροχή υλικής και οικονομικής βοήθειας και η εν γένει συμπαράσταση σε άπορες οικογένειες.
 • Η παροχή συμβουλών και ιατρικής περίθαλψης σε παιδιά και άπορες οικογένειες από εθελοντές Γιατρούς και Επαγγελματίες Υγείας.
 • Η έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.
 • Η παροχή βοήθειας σε μαθήματα χορού, ραπτικής και μελέτης κ.ά από εθελοντές.
 • Η έκδοση πάσης φύσεως εντύπων και η δημιουργία ηλεκτρονικών μέσων (ιστοσελίδας κ.λ.π.) για την προώθηση του σκοπού της εταιρείας.
 • Η διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων επιμορφωτικού χαρακτήρα, χοροεσπερίδων και γενικά η διενέργεια συναφών εκδηλώσεων που θα κατατείνουν στην επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΜΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ως μέλος της εταιρείας μπορεί να εγγραφεί με αίτησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού κάθε φυσικό πρόσωπο, Έλληνας πολίτης ή μόνιμος κάτοικος Ελλάδας με πρόταση κάποιου εταίρου, εφόσον έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών και με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας. Η εγγραφή του μέλους γίνεται με απόφαση ενός εκ των διαχειριστών της εταιρείας. Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη της Εταιρείας φυσικά πρόσωπα εάν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή σε κάθειρξη , καθώς και σε ποινή φυλάκισης για κλοπή, υπεξαίρεση , απάτη , απιστία, δόλια χρεοκοπία, διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων ή οποιουδήποτε αδικήματος (γενετήσιας φύσεως) που στρέφεται κατά ανηλίκου ή έχουν πτωχεύσει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι στο πρόσωπο κάποιου μέλους, συντρέχει έστω και μία από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις το μέλος διαγράφεται υποχρεωτικά και άμεσα από ένα εκ των διαχειριστών της εταιρείας. 

Τα μέλη της εταιρείας είναι ισότιμα μεταξύ τους και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας, να ενημερώνονται για την πορεία της εταιρείας και εν γένει να εκφράζουν τις απόψεις τους. Τα μέλη της εταιρείας είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με το καταστατικό της εταιρείας, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και να εκπληρώνουν τις προς την εταιρεία οικονομικές τους υποχρεώσεις με την έγκαιρη καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους, μπορούν δε να παραιτηθούν ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητα του μέλους με έγκαιρη γραπτή δήλωσή τους προς ένα εκ των διαχειριστών της εταιρείας. Επίσης η μη συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις δράσεις της εταιρείας, καθώς και η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών οδηγεί αυτοδίκαια σε απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

Για την εγγραφή οποιουδήποτε ως μέλους της εταιρείας το μέλος καταβάλει το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής και ως υποχρεωτική ετήσια συνδρομή-εισφορά το ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

ΠΟΡΟΙ

 • Οι δωρεές, οι χορηγίες και οι εν γένει χρηματικές παροχές φυσικών ή νομικών προσώπων , είτε του ιδιωτικού τομέα, είτε του Δημόσιου τομέα, είτε των φορέων της Τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, καθώς και τυχόν κληρονομίες και κληροδοσίες .
 • Τα έσοδα από χοροεσπερίδες και τα έσοδα κάθε είδους εκδηλώσεων που διοργανώνει η εταιρεία, καθώς και 
 • από λαχειοφόρους αγορές
 • Οι εισφορές (περιοδικές ή εφάπαξ) και συνδρομές των μελών της εταιρείας ή τρίτων.
 • Τυχόν τόκοι από καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες κ.λ.π.).
heroandthedragonorg